Chwilio'r Beibl


Chwilio Manwl

Unrhyw eiriau yn yr adnod
Heb y geiriau hyn:
y cymal hwn:
Cynnwys Treigliadau a Chenedl yn awtomatig
cynnwys to bach ac acenion eraill yn awtomatig


Chwilio trwy gyfrwng y Saesneg - bydd y canlyniadau yn Gymraeg

Pob llyfr yn yr Hen Destament
Genesis Exodus Lefiticus
Numeri Deuteronomium Josua
Barnwyr Ruth 1 Samuel
2 Samuel 1 Brenhinoedd 2 Brenhinoedd
1 Cronicl 2 Cronicl Esra
Nehemeia Esther Job
Salmau Diarhebion Pregethwr
Caniad Solomon Eseia Jeremeia
Galarnad Eseciel Daniel
Hosea Joel Amos
Obadeia Jona Micha
Nahum Habacuc Seffaneia
Haggai Sechareia Malachi
Pob llyfr yn y Testament Newydd
Mathew Marc Luc
Ioan Actau Rhufeiniaid
1 Corinthiaid 2 Corinthiaid Galatiaid
Effesiaid Philipiaid Colosiaid
1 Thesaloniaid 2 Thesaloniaid 1 Timotheus
2 Timotheus Titus Philemon
Hebreaid Iago 1 Pedr
2 Pedr 1 Ioan 2 Ioan
3 Ioan Jwdas Datguddiad